Projekti i aktivnosti

Klub 500 (www.club500.org.rs) – inicijatori i osnivači udruženja su državljani Srbije koji su doktorirali na vodećim svetskim univerzitetima.
Projekat „Čestito do diplome“ (https://www.facebook.com/cestito2diplome) koji bavi se problemom rasprostranjenosti i nekažnjivosti plagijata završnih radova na studijama. U okviru projekat pokrenut je portal Akademomer (http://akademomer.rs/) sa ciljem sistеmаtskоg prikuplјаnja i iznоšеnja u јаvnоst rеlеvаtnih infоrmаciја о prоblеmimа nаukе i visоkоg škоlоvаnjа u Srbiјi, а vеzаnо zа pitаnjа аkаdеmskе čеstitоsti i intеgritеtа (plаgiјаrizmа, nеpоtizmа, kоrupciје).


(http://artesa.rs/) – Osnivačice su žene preduzetnice iz pretežno zanatskih i umetničkih delatnosti. Pored njih, Artesa okuplja i poslovne konsultantkinje i računovođe. Tokom svog rada Artesa kontinuriano realizuje veliki broj aktivnosti na polju ekonomskog osnaživanja žena, mladih i osoba sa invaliditetom.

Zajednički sprovodimo projekat „Sivom do crne ili ne” (http://artesa.rs/sivom-do-crne/) koji ima za cilj da ukaže društvu, ali naročito donosiocima odluka koliko sudbina građana i ekonomije u stvari zavisi od poteza i odluka svih nas. Projekat je inicijativa zagovaranja interesa građana Srbije za stvaranje boljih šansi za sve i izričito je protiv rada institucija koji se svodi skoro isključivo na represivnim merama, a ne na reformama i stvaranju privrednog ambijenta po „business friendly“ prinipima.


Udruženje poslovnih žena Srbije (http://www.poslovnezene.org.rs/)- najveća nacionalna organizacija žena preduzetnica. UPŽ ima vodeću ulogu u organizovanju poslovnih žena, pružanju podrške i promociji preduzetnica Srbije. Udruženje se bavi aktivnim zagovaranjem u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanja umrežavanja na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Zajedno radimo na projektu „Ugledaj se na mene: promocija preduzetništva mladih žena i podrška samozapošljavanju mladih“. Osnovna tema projekta je javno zagovaranje za donošenje Zakona o mikrofinansiranju. UPŽ takođe aktivno radi na praćenju mera za podršku ženama u preduzetništvu iz Akcionog plana koji prati Strategiju za razvoj MSP.

 

A podršku aktivnostima svih navedenih projekata pruža portal Istinomer (http://www.istinomer.rs/) – interaktivni sajt na kome se citiraju, analiziraju, ocenjuju i komentarišu važne izjave političara i drugih javnih ličnosti. Izjave se ocenjuju po kriterijumima istinitosti, doslednosti i ispunjenja obećanja.

Istinomer je mehanizam za inicijative gradjana da ostvaruju svoje ciljeve u odgovornom, otvorenom i drustvu u kojem vlada pravo.

Prvi u nizu tekstova koji je objavljen u saradnji sa Istinomerom i navedenim organizacijama, u okviru kampanje javnog zagovaranja, je u vezi sa projekatom „Čestito do diplome” čiji je cilj uvođenje akademske čestitosti (http://www.istinomer.rs/clanak/1269/U-Srbiji-se-plagiranje-podstice)