Podrška kompanijama

Društvena odgovornost korporacija (CSR)
 • Istraživanje i upoređivanje potreba kompanije i lokalne zajednice
 • Dizajniranje kompletnog CSR programa i planiranje budžeta
 • Upravljanje svim CSR procesima i pojedinačnim aktivnostima
 • Upravljanje odnosima sa javnošću i lokalnom zajednicom
 • Upravljanje komunikacijama u kriznim situacijama Izrada strateških i akcionih planova u oblastima društveno odgovornog poslovanja
 • Kontinuirana komunikacija i saradnja sa menadžmentom kompanije
 • Evaluacija aktivnosti i izveštavanje o realizovanim aktivnostima i rezultatima
Upravljanje ljudskim resursima (HR)
 • Istraživanje i usaglašavanje potreba kompanije/institucije/organizacije i zaposlenih
 • Dizajniranje plana razvoja ljudskih resursa
 • Regrutovanje novih radnika, praktikanata,
 • Organizovanje specijalizovanih obuka za menadžment
 • Organizovanje obuka i specijalizovanih treninga za zaposlene i saradnike
 • Organizovanje team building radionica
 • Medijacija i konsalting u oblasti internih komunikacija
Organizovanje obuka i radionica
 • Planiranje i organizacija obuka i radionica
 • Dizajniranje plana obuke i izrada materijala za obuke
 • Izrada edukativnih brošura i publikacija
 • Angažovanje priznatih trenera i predavača iz struke
 • Regrutacija polaznika i formiranje grupe na osnovu posebnih kriterijuma
 • Kreiranje predloga pratećih aktivnosti nakon obuke
Komunikacije i odnosi sa javnošću (PR)
 • Dizajniranje i upravljanje integrisanim kampanjama
 • Upravljanje komunikacijama u kriznim situacijama
 • Kreiranje idejnih rešenja za promotivne aktivnosti
 • Izrada promotivnih materijala svih vrsta i formata
 • Medijsko oglašavanje
 • Medijsko oglašavanje
 • Upravljanje komunikacijama na internetu i društvenim mrežama
 • Organizovanje konferencija, okruglih stolova, panela i promotivnih događaja
Istraživački rad
 • Organizacija i realizacija kvalitativnih istraživanja u skladu sa potrebama kompanija
 • Organizacija i realizacija kvantitativnih istraživanja u skladu sa potrebama kompanija
 • Kreiranje i realizacija online i terenskih istraživačkih rešenja
 • Izrada specifikovanih analiza poslovnog okruženja sa preporukama i ciljevima
 • Empirijski zasnovano strateško planiranje